lacikep2

 • sl05

  sl05

 • sl03

  sl03

 • sl08

  sl08

 • sl04

  sl04

 • sl02

  sl02

 • sl09

  sl09

 • sl06

  sl06

 • sl07

  sl07

Pro­gramom

Egyik leg­fontosabb feladatom­nak azt tartom,

A választók­erület (Zala megye 1. vk.) a koráb­bi­hoz képest lakosságszám és területi kiter­jedés szem­pon­tjából is

jelen­tősen kiter­jedtebbé vált.

Egyik leg­fontosabb feladatom­nak azt tar­tom, hogy a térség­ben lakók­nak munka­he­lyeket hoz­zunk létre, ezál­tal is segítve a megél­hetésüket. A jelen­legi kor­mán­nyal 2012-​ben sik­erült megál­lapod­nunk arról, hogy a zalai régióban kiemelten kezeljék a gépi­par és az elek­tron­ikai ipar fejlesztéséhez kapc­solódó intézkedéseket. Együttműködési megál­lapodást írtunk alá a Nemzeti Kül­gaz­dasági Hivatal­lal (HITA) és a Nyugat-​Pannon Jár­műi­pari és Mecha­tron­ikai Központ Non­profit Kft-​vel. (NYPJMK). Ez utóbbi célja, hogy 20142020 között a Zalaegerszeg — Szom­bat­hely — Szent­got­thárd térség­ben egymil­liárd eurónyi tőke­be­fek­tetés való­suljon meg és 25 ezer új munka­hely jöjjön létre.

Így itt lehetne az ország har­madik jár­műi­pari cen­truma Győr és Kecskemét mel­lett. Mag­yarorszá­gon a szo­cial­ista ter­vgaz­daság bebi­zonyosí­totta, hogy egy nagyváros és térsége nem füg­ghet csupán egy alac­sony hoz­záadott értéket képviselő ter­melő gyártól, hanem szük­ség van mag­a­san képzett munkaerőt foglalkoz­tató kisvál­lalkozá­sok meglétére. A jövőben továb­bra is szeretnénk olyan gyor­san fejlődő és magas szín­von­alat képviselő cégeknek és Start-​Upoknak otthon biz­tosí­tani, akik a jól képzett munkavál­lalókat a térségbe csábítják. Ezért a jelen­legi kor­mán­nyal min­den helyi vál­lalkozás­nak lehetőséget és segít­séget biz­tosít­sunk, hogy az új ked­vezményes Jegy­banki hitelk­eretből és Uniós pénzek által kezdő tőkéhez juthas­sanak („val​lalkozzit​thon​.hu, Egerszegi-​hitel”).


Az egészséges élet­mód híveként fontosnak tar­tom, hogy a térség­ben élők számára rend­sz­eres sportolási lehetőséget biz­tosít­sunk. Ter­veim közt szere­pel a megyeszékhe­lyi uszoda egy új, fedett, 50 méteres medencével való kiegészítése, valamint a Sportc­sarnok és a lenti uszoda korsz­erűsítése. A szaba­didős sportok ked­velőinek szeretnénk egy erdei kaland­parkot, és több felnőtt-​játszóteret biz­tosí­tani.
2013-​ban közel 500 új elsős főisko­lai hall­gató kezdte meg tanul­mányait a megyeszékhe­lyen. Ezt az emelkedő beiratkozási ten­den­ciát a jövőben is biz­tosí­tani szeretnénk, ezért elenged­hetetlen a volt lak­tanya területén talál­ható kol­légiumok, laborok és tan­ter­mek továbbfe­jlesztése. Rövid távú célom, hogy Zalaegerszeg a régió kiemelkedő fel­sőok­tatási közpon­tja legyen.


Szeretnénk megújí­tani a kul­turális élet egyik közpon­tjá­nak számító Hevesi Sán­dor Szín­ház enter­iőr­jét, valamint gaz­dasági helyzetét sta­bi­lizálni, ezál­tal is biz­tosítva a szín­darabokat ked­velő lakosok szórakozását.
Az elmúlt esz­tendők­ben Zalaegerszeg és térsége a számok ismeretében orszá­gosan jegyzett tur­isztikai célponttá fejlődött, amely elősegíti a tur­iz­mus­ból és vendéglátás­ból élő helyi lakosok megél­hetését. Az ide­gen­for­ga­lom terén szeretném továb­bra is kiaknázni a régió adta lehetőségeket.

A jövőben szeretném vadászházainkat, erdei túraösvényein­ket és a hoz­zájuk tar­tozó utakat, parkolókat, valamint a megye leglá­toga­tot­tabb fürdőhe­lyét, az AquaCi­tyt továbbfe­jleszteni, orszá­gos szin­ten rek­lá­mozni.
Min­den erőm­mel támo­gatni fogom a zalai civil szervezetek működését, melyek a környezetvédelem, a szo­ciális ellátá­sok, a kul­turális és ifjúsági élet, és a sport területén jelen­tősen hoz­zájárul­nak ahhoz, hogy Zalaegerszeg és térsége egy valóban élhető környék legyen.

A város és falukép védő szervezetekkel igyekezni fogunk megőrizni ter­mészeti értékein­ket. A Zalaegerszegi és Zala Megyei Ifjúsági Kerekasz­tal­lal és más helyi fiat­alokat tömörítő egyesületekkel, az évről évre megren­dezett adomány­gyűjtések és jótékonysági estek mel­lett, olyan kon­cep­ciókat dol­go­zunk ki, melyekkel a fiat­alok számára is élhetőbbé tesszük települé­sein­ket. Ter­veink közt szere­pel az Alsóerdőn egy extrém sport park megépítése, valamint több fel­nőtt ját­szótér kialakítása a sportolni vágyók részére.