lacikep2

 • sl05

  sl05

 • sl03

  sl03

 • sl08

  sl08

 • sl04

  sl04

 • sl02

  sl02

 • sl09

  sl09

 • sl06

  sl06

 • sl07

  sl07

Önéle­trajz

A helyi közéletbe a rend­sz­erváltás után…

1961. novem­ber 3-​án, Vigh Lás­zló és Mol­nár Mária gyer­mekeként Nagykanizsán születettem.

Életútja:


Pac­sán végezte el az általános iskolát 1975-​ben. A zalaegerszegi Ganz Ábrahám Gépészeti és Közlekedési Sza­kközépiskolában érettsé­gizett. Fel­ső­fokú tanul­mányait a Pécsi Tudomány­e­gyetem Fel­nőt­tképzési és Emberi Erő­for­rás Fejlesztési Kar andragó­gia sza­kán végezte. A GE nagykaniz­sai Fény­for­rás­nál 19821986-​ig, a Gel­sei Gazdálkodók Szövetkezeténél pedig 1986-​tól dol­go­zott. 1994-​től Fel­sőrajk pol­gármestere. 20022006 között a Zala Megyei Köz­gyűlés Kul­turális Bizottságá­nak elnöke volt, valamint tagja volt a köz­gyűlés Ifjúsági és Sport­bi­zottságá­nak. Elnöki posz­tot tölt be a Fel­sőra­jki Sport­e­gyesület­nél, vezetői tiszt­sége van a FIDESZ Falusi Tagoza­tá­nak Zala megyei szervezeténél.

A Fel­sőra­jki Egy­házközség tag­jaként aktív szervezője a helyi val­lási élet­nek, továbbá irányítása alá tar­tozik a Fel­sőra­jki Pol­gárőrség is. A nem­rég alakult Griff Báb­szín­ház vezetőségi és egy­ben egyik alapító tagja is. A 2006. és 2010. évi ország­gyűlési választá­sokon Zala megye 5. választók­erületében egyéni mandá­tu­mot szerzett. 2006 májusától két cik­lu­son át az önko­r­mányzati és terület­fe­jlesztési bizottság tagja.

Közéleti tevékenység:


Ország­gyűlési képviselő, Fel­sőrajk pol­gármestere, Par­la­ment Önko­r­mányzati és Terület­fe­jlesztési Bizottságá­nak tagja, Zala Megyei Államigaz­gatási Kol­légiumá­nak Rezsic­sökkentő és Költ­ségvetési bizottsági tagja, Fel­sőra­jkon sport­e­gyesületi elnök, Fel­sőra­jki egy­házközség egy­ház­tanác­sá­nak tagja, Griff Báb­szín­ház alapító tagja, Suli Har­mó­nia 2007 Gyer­mekeket segítő Alapítvány kuratóri­umi tagja, 2008 óta Zala Megyei Lab­darúgó szövet­ség felü­gyelőbi­zottságá­nak tagja. 2010 óta a Közép-​Zala Gyöngysze­mei Vidék­fe­jlesztési Közhasznú Egyesület elnöke.


Pub­liká­ciók:
Kitün­tetések, díjak, egyéb:
Ester­házy Miksa Érdemérem a lab­darúgás terén végzett tevékenységéért 1992, Kitün­tetés az Ottawai Mag­yar Ház (Kanada) vezetőségétől „Mag­yarország érdekében, illetve szűkebb hazája érdekében végzett kiemelkedő munkájáért díj”2008.


Ked­venc időtöltés, hobbi, sport: Művelődéstörténeti, helytörténeti kutatá­sok, Rajki Várud­var építése, fut­ball, szépiro­dalom, történelem, címertan.


Mire a leg­büszkébb az életében?
Közélet­ben: A Zalaegerszegi Griff Báb­szín­ház mega­lapítására. 1994 óta Fel­sőrajk pol­gármestereként szol­gál­hatom a helyi lakosok érdekeit. Ez idő alatt sik­erült munka­he­lyeket teremteni a környék­be­liek számára. Markáns vidéki arcu­lat­tal és történelmi gyök­erein­ket felidéző településközpont­tal élhetővé és szere­thetővé tet­tük a községet. Az Öttornyú Vár, a focipálya és a ját­szótér létre­hozását kizárólag térségi össze­fogásra támaszkodva, külső támo­gatás nélkül vit­tük sik­erre. A 2002 és 2010 közötti szocialista-​liberális vidékel­lenes kor­mányzati intézkedések ellenére sik­erült meg­tar­ta­nunk a településen a házior­vosi ellátást, a postát, az óvodát és az iskolát. Az általunk alapí­tott Suli Har­mó­nia 2007 Alapítván­nyal óriási erőfeszítéseket teszünk az iskola fen­ntartása és működtetése érdekében. A helyi val­lási közösség közreműködésével felújí­tot­tuk a Szent Anna tem­plo­mot. A település sportéletére is büszke vagyok, hiszen évtizedek óta ered­ményes fut­ball csap­atunk van.

Magánélet­ben:

A csalá­domra, a feleségemre, aki min­den­ben támo­gat. A gyer­mekeimre, akiket bec­sületes, dol­gozó embereknek neveltünk. A két unokámra, akik boldogsá­got sug­ároz­nak az életembe. Arra, hogy csalá­dom vis­sza­veze­thetően az 1600-​es évek­től zalai gyök­erekkel ren­delkezik. Ter­mészete­sen bará­taimra és sport­tár­saimra is, akikkel kölc­sönösen számíthatunk egymásra.


Jel­mondat, ked­venc mondás, ked­venc idézet, ked­venc könyv:
Ked­venc könyv: Kalkut­tai Teréz anya írá­sain kívül a mag­yar roman­tika kiemelkedő alkotá­sait is szívesen olva­som, leginkább Jókai műveit.


Ked­venc idézet: „Ki az, aki helyzetünkben a jövőről biz­tosan szól­hatna? Ki merné magáról állí­tani, hogy ereje nagy­obb, mint a nehézségek és hogy tévedni sem­miben sem fog? Ki az, ki mint képviselő töb­bet ígérhessen, minth­ogy szándéka tiszta lesz min­denkor és akarata szilárd.”- Deák Fer­enc -
“Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egy­ben önmagán is segít.” — Ralph Waldo Emer­son -


Bár­mi­lyen egyéb ked­venc dolog, ami érdekes lehet egy „bul­vár” jel­legű kiad­vány­ban: Növényter­mesztés­sel, föld­művelés­sel, állat­tenyésztés­sel és a népi meg­maradt kultúra eszközeivel kapc­so­latos kiál­lítás szervezése.