lacikep2

 • sl05

  sl05

 • sl03

  sl03

 • sl08

  sl08

 • sl04

  sl04

 • sl02

  sl02

 • sl09

  sl09

 • sl06

  sl06

 • sl07

  sl07

Ered­mények

A választópol­gárok bizalmából 2006 óta ország­gyűlési képviselőként tevékenykedem,

leg­fontosabb feladatom­nak a hely­ben lakók érdekeinek érvényesítését tartom…

A zalaegerszegi északi ipari park­ban sik­erült a Zalaco Zrt. és az Edel­mann Nyomda bővítésével további munka­he­lyeket létesíteni a megyeszékhe­lyen élők számára. 2010. július 1-​én 22 műhellyel és 5 irodá­val meg­ny­i­tot­tuk a helyi és térségi mikro-​vállalkozások számára a Zalaegerszegi Inkubá­torházat. Ennek keretében lehetőséget teremtünk a vál­lalkozók számára a hatékony együttműködésre, első­sor­ban a gépi­par, az elek­tron­ika, a mecha­tron­ika és az infor­matika terén.

Hit­val­lá­som, hogy a munkavégzéshez való jog hely­ben elérhető legyen a kisebb településen élők számára is. Így sik­erült felépítenünk Pac­sán a Zalai Barom­fifel­dol­gozó üzemet, mely 2013 novem­berétől több mint 100 helyi lakos­nak biz­tosít munkale­hetőséget. 100 mil­lió forint pályázati támo­gatás­sal 250 mil­lió forint­ból új üzem­c­sarnok létesül­hetett a zalalövői ipari parkban.


A további munka­he­lyek létesítésének érdekében elenged­hetetlen a zalaegerszegi térség közlekedési infra­struk­túrájá­nak fejlesztése. A közelmúlt leg­nagy­obb ered­ménye a 76-​os számú főút szélesítése, felújítása, ezál­tal is garan­tálva a megyeszékhely biz­ton­sá­gos megközelítését. Zalaegersze­gen szá­mos for­gal­mas utca, és közlekedési csomópont megújul­ha­tott, az autós­for­ga­lom csökken­tése és a tisztább lev­egő érdekében pedig tovább bővítet­tük a városi kerékpáros úthálóza­tot. A zalaegerszegi „Ökováros” pro­jek­thez kapc­solódóan 2012 júniusában üzembe állíthat­tuk az első sűrített gáz­zal működő „Ökobuszt”, ami a helyi szen­nyvíztisztítóban keletkező biogázt hasznosítja. Csekély károsanyag-​kibocsátása, valamint a korom nélküli kipu­fogógáza is élhetőbbé teszi a várost.


A város­ban élők érdekeit szem előtt tartva folyam­atosan figyelem­mel kísértük a régi emeletes házak és panel­laká­sok állapotát, és gon­dot fordí­tot­tunk a felújítá­sukra is.

Nap­jainkban különösen kiemelt hangsú­lyt fek­tetünk a fiatal gen­erá­ciók életkörülményeinek és lehetőségeinek javítására. Sok bölc­sődét, óvodát és iskolát sik­erült felújí­ta­nunk. A zalaegerszegi fel­sőok­tatás erősítése érdekében átvál­lalásra került a költ­ségtérítéses hall­gatók ter­heinek jelen­tős része, és jelen­tős ösztöndí­jak biz­tosítására is sor kerül. Ezzel láthatóan nőtt a megyeszékhe­lyi fel­sőok­tatási intézményeknél a beiratkozá­sok száma a helyi fiat­alok köreiből. A jelen­legi elsősök az utóbbi évek egyik leg­ma­gasabb hall­gatói lét­számá­val kezdik meg tanul­mányaikat. A Bursa Hun­gar­ica ösztöndíj is jelen­tős számú helyi fiatal életét kön­nyíti meg. A főisko­lai cam­pu­son pedig meg­való­sult az Info­cen­trum felépítése és önálló Gazdálkodási Karrá vál­ha­tott a BGF Zalaegerszegi Intézete.


A térség­ben élők min­den­napi nehézségeinek kön­nyítése érdekében tovább erősítet­tük a zalai iden­titást, és ehhez kapc­solódóan foly­tat­tuk sik­eres ren­dezvényeink szervezését (Egerszeg Fes­z­tivál, AquaCity, Belvárosi Szüret, Kvárté­ly­házi Esték, B-​Vitamin Napok, pol­gára­vatás, újévköszön­tés). Min­den­nek köszön­hetően Zalaegerszeg fes­z­tiválvárosként is ismertté vált az ország nyil­vánossága előtt, és jelen­tős ide­gen­for­galmi célponttá vál­ha­tott a térség­ben.

Tények a választókerületről

A választók­erület (Zala megye 1. vk.) a koráb­bi­hoz képest lakosságszám és területi kiter­jedés szem­pon­tjából is jelen­tősen kiter­jedtebbé vált. Közel 100 ezer állam­pol­gár él a térség­ben, ebből 80 ezren választójog­gal is bír­nak. Zalaegerszeg területén ebből 48 ezer választópol­gár talál­ható. A megyeszékhely, Zalalövő és Lenti térségében pedig további 32 ezer választó. A 2002 és 2010 közötti idősza­k­ban a szocialista-​liberális kor­mányok irányítása alatt a térség fejlődése jelen­tősen megakadt, sőt a korábbi éllo­vas pozí­ciónk is megszűnt. A Nyugat-​Dunántúli régió tek­in­tetében komoly arány­ta­lan­sá­gok figyel­hetők meg Zala megye rovására, ezzel É-​D megosz­tottsá­got ered­ményezve.
2010-​től kezdődően — a korábbi per­ifériára való szorítás után — az Új Széchenyi Ter­vnek köszön­hetően szá­mos beruházás való­sul­ha­tott meg a választók­erület­ben, illetve több jelen­leg is zaj­lik. A belváros-​rehabilitációs pro­gram első ütemének elkészültét követően Zalaegersze­gen 724,9 mil­lió forin­tos kor­mányzati támo­gatás­sal foly­tatódik a pro­jekt második üteme. Ennek leg­fontosabb eleme a Dísz tér 128,5 mil­lió forint­ból meg­való­suló rekon­struk­ciója, mel­lyel valóban élhető városi főtér kerül kialakításra, lényege­sen több zöld­felület­tel. Ugyanebben a pro­gram­ban 17 belvárosi üzlet csat­lakozik a Portál Pro­gramhoz, mely­ben 51 mil­lió forint­ból egységes és ízléses külső arcu­la­tot nyernek az érin­tett kiraka­tok. 367,3 mil­lió forint­ból foly­tatódik továbbá az északi tehermentesítő út Kiskondásig történő kiépítése, mel­lyel ténylege­sen meg­való­sul a belvárosi Rákóczi út és Kaz­inczy tér átmenő for­galmá­nak csil­lapítása. A vásárc­sarnok külső hom­lokzata pedig 55 mil­lió forin­tos támo­gatás­ból újul­hat meg.
410,4 mil­lió forin­tos kor­mányzati keretből kezd­hetjük meg a megyeszékhe­lyen a szo­ciális város­re­ha­bil­itá­ciós pro­jek­tet. A Kosz­tolányi, Petőfi, Hun­yadi utcák és a Csány tér által határolt egység­ben elsődleges cél a lerom­lott állapotú területek rend­betétele. Felújításra kerül a nyugdí­jas otthon­ház is. A Petőfi utca környékén pedig tömbbelső felújítás indul. Itt parkolóhe­lyek és zöld­felületek is kialakításra kerül­nek.
Örömteli, hogy 1 mil­liárd forin­tos kor­mányzati támo­gatás­sal korsz­erűsödik Zalaegerszeg közvilágítási rend­szere is. A kan­deláberek 80 száza­lékánál mod­ern led-​technológiájú lám­pák kerül­nek fel­sz­erelésre, ezzel 6080 mil­lió forint takarítható meg éves szin­ten.
Az „Ökováros” címhez kapc­solódóan mind­nyá­jan büszkék lehetünk rá, hogy a megyei jogú városok közül Zalaegersze­gen a leg­nagy­obb az egy lakosra jutó zöld­felületek aránya. Min­dezen intézkedések hoz­zájárul­nak ahhoz, hogy Zalaegerszeg és térsége egy valóban élhető és szere­thető képet nyújtson.