lacikep2

Agrár­fórum a zalaegerszegi megyeházán

Hatal­mas érdek­lődés mel­lett agrár­fóru­mot ren­deztek a zalaegerszegi megye­házán. Czerván György, agrárgaz­daságért felelős államtitkár és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamara elnöke is részt vett az eseményen. Elhang­zott, hogy az előzetes ada­tok szerint 2.265 mil­liárd forin­tra emelkedett az agrárium tel­jesít­ménye, ami a mag­yar mezőgaz­daság történetében reko­rd­nak számít.

agrarforum