lacikep2

Rezsifórum dr. Koc­sis Mátéval

2014. január 23-​án, csütörtök délután rend­kívüli érdek­lődés mel­lett került megren­dezésre a zalaegerszegi Mind­szenty iskola tor­nater­mében a Fidesz rezsic­sökken­tés­sel kapc­so­latos fóruma. Az előzete­sen kikészített székek nem bizonyul­tak ele­gendőnek, ezért a karza­tot is meg kel­lett nyit­nunk az érdek­lődök számára. A ren­dezvényre azokat vár­tuk, akik ki kíván­tak állni az ország által eddig elért eredményekért.

rezsiforum0

A baloldal képte­len szem­benézni az elmúlt évek, és különösen 2013 gaz­dasági sik­ereivel, a gyurcsányi össze­fogás poli­tiku­sainak nyi­latkozataiból az derül ki, hogy a baloldal a rezsic­sökken­tés ered­ményeinek eltör­lésére készül. További össze­fogásra van tehát szük­ségünk, ezért kér­jük támo­gatóinkat, hogy legyenek tag­jai a mag­yar csap­at­nak, munkájukkal segít­sék megvé­deni a közösen elért ered­ményeket és akár aktivis­taként veg­yenek részt a Fidesz és a KDNP ország­gyűlési választási kampányában!

rezsiforum5

rezsiforum1