lacikep2

Felújí­tot­ták a Zalaiparker üzletét

Átadták a Zalaiparker felújí­tott üzlethe­ly­iségét a Berzsenyi utcában. Ezután tágasabb, kelleme­sebb tér­ben vár­ják a vásár­lókat. A mostani beruházás célja első­sor­ban a fűtés és a világítás korsz­erűsítése volt.

Átadták a Zalaiparker felújított üzletét

A város­ban csak „Vasedényként” ismert bolt mint­egy 21 mil­lió forint­ból újult meg. A munkála­tokat augusz­tus­ban kezdték, melyek első­sor­ban az üzlethe­ly­iség belső terét érin­tet­ték — mondta Laska István, az üzlet igazgatója.

Az átadási ünnep­sé­gen Vigh Lás­zló ország­gyűlési képviselő is részt vett. Mint kiemelte, ez a fejlesztés is gyara­podást és előrelépést jelent Zalaegerszegen.

Bal­aicz Zoltán pol­gármester úgy látja: a zalaegerszegi mikro-​, kis-​, és középvál­lalkozá­sok elkötelezettek a fejlesztések mel­lett. Ez a tevékenység összhang­ban van az önko­r­mányzat cél­jaival, mivel ezek is a gaz­daság erősítését szolgálják.