lacikep2

Agrár­fórum a zalaegerszegi megyeházán

Hatal­mas érdek­lődés mel­lett agrár­fóru­mot ren­deztek a zalaegerszegi megye­házán. Czerván György, agrárgaz­daságért felelős államtitkár és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamara elnöke is részt vett az eseményen. Elhang­zott, hogy az előzetes ada­tok szerint 2.265 mil­liárd forin­tra emelkedett az agrárium tel­jesít­ménye, ami a mag­yar mezőgaz­daság történetében reko­rd­nak számít.

agrarforum

Bővebben…

FÓRUM A REZSICSÖKKENTÉSRŐL

FIDESZ FÓRUM A REZSICSÖKKENTÉSRŐL

Időpont:

2014. január 23., csütörtök, 17 óra

Helyszín:
Mind­szenty József Általános Iskola, Gim­náz­ium és Kol­légium
(Zalaegerszeg, Zárda utca 25.)

Idősek köszön­tése Zalabaksán

Idős embereket köszön­thet­tem teg­nap Zal­abak­sán. A jó hangu­latú ren­dezvényen nagyon sokan vet­tünk részt.

„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szer­essük: tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele.”

Lucius Annaeus Seneca

B.U.É.K

Boldogság­ban, egészség­ben és sik­erek­ben gazdag új esz­tendőt kívánok mindenkinek!

Jótékonysági karác­sonyi vásár

2013. decem­ber 21-​én jótékonysági karác­sonyi vásárt ren­deztünk Fel­sőra­jkon Takács Eszter javára.

takacs eszter

Az eseményen és a szent­mise perselyadományából össz­e­gyűlt mint­egy 295 ezer forin­tos támo­gatást szemé­lye­sen adhat­tam át. Innét is ismétel­ten kívánok hitet, erőt és kitartást Eszternek és családjának!